Donation to Karunya Vishranti Bhavan

Dosa Night - Charity Event donation -  £4000 to Karunya Vishranti Bhavan